Ценности

Saint-Gobain излага своите ценности в своите Общи принципи на поведение и действие, които се прилагат във всеки бизнес и придържането към тези принципи e изискване за всички, които са част от групата Saint-Gobain.
 

Принципи на поведение

Професионално развитие...

...Означава оптималното мобилизиране на знанията и ноу-хау на индивида, но също и редовно обучение, за да се запазят те актуални. Изисква се лична ангажираност и готовност за поемане на възложените задачите, за придобиване на необходимите знания за изпълнението им. Предполага ефективен принос на всеки човек в грижата, особено за околната среда и за здравето и безопасността на работниците.


 

Уважение към другите...

...Е абсолютно необходимо условие за професионално и личностно развитие на всеки човек. Това важи за цялата Група по света. Предполага приемане на плурализма и чуждите култури, както и на хора от всякакъв произход. Изразява се в готовност да слушате другите, да се информирате, да обяснявате и да се ангажирате в диалог.


 

Почтеност...

... Изисква строго придържане към порядъчност във всички професионални дейности. Това означава, че не може един човек да компрометира възложените му интереси на Групата, в полза на собствените си частни интереси - дали в работата му в рамките на Групата или в преставянето на Групата пред трети лица, независимо от  това какви са местните практики. Подробни правила за поведение на определении категории персонал могат да бъдат проети от Групата когато естеството на отговорностите на тези работници го изисква.
 

Лоялност...

... Изисква честност и справедливост в отношенията с началници, колеги, подчинени и трети лица, които се занимават с Групата. По-специално, лоялността е несъвместима с упражняването на личен интерес, когато този е в противоречие с целите на отделното предприятие или Групата като цяло. Предполага спазването на насоките и вътрешните правила на отделните дружества и на Групата.


 

Солидарност...

... Се основава на чувство за индивидуална отговорност по време на работа, което надделява над егоцентричното мислене. Насърчава работата в екип и извеждането на преден план на най-доброто у всеки човек, за да се постигнат целите на компанията и Групата. Това означава отхвърляне на методи на управление или оперативни методи, насочени повече към самостоятелно задоволяване на дадени лица, а не към постигане на интересите на отделното предприятие или Групата като цяло.
 

Принципи на действие

Спазване на закона...

...е задължително за всички компании от Групата, във всички области на дейност, спазвайки всички закони и разпоредби на страните, в които оперират. Особено внимание се обръща на областите, описани по-долу.

Всички компании от Групата трябва да забраняват всички действия, които биха могли да нарушат приложимите норми на правото на конкуренция. Те трябва да се въздържат от всяка форма на финансиране на политическите партии или дейности, дори ако това е допустимо по силата на местното законодателство. Те също така трябва да отхвърлят всички форми на активна или пасивна корупция, независимо дали в национални или международни сделки. Освен това, компаниите от Групата не трябва да използват вратички или недостатъци при всички такива закони или подзаконови актове, когато това би означавало неспазване на нормите на Групата в други области.

Грижа за околната среда...

... Компаниите от Групата трябва активно да насърчават опазването на околната среда. Всички фирмени заводи, където и да се намират, трябва да се управляват по начин, който позволява определянето на ясни екологични цели, както и редовен мониторинг и измерване на екологичните показатели, спрямо които се следи постигането на тези цели. Компаниите трябва да се стремят да повишават основните значими стандарти за екологичните характеристики на техните собствени заводи, достигайки нивото на изключително ефективни стандарти за изпълнение на други сходни заводи от Групата, дори това да означава да надхвърлят изискванията на местното законодателство.

Здравеопазване и безопасност...

... Компаниите от Групата трябва да обръщат специално внимание, да се вземат всички необходими мерки за осигуряване на възможно най-добрата защита срещу рискове за здравето и безопасността на работното място мерки. Те трябва да приемат политики за намаляване на риска и последващи действия за прилагането на тези политики, като редовно следят действителните резултати срещу приложимите стандарти. Тези политики се прилагат както към собствените служители на компаниите, така и към служителите на подизпълнители, когато същите работят на територията на Групата. Компаниите трябва да се стремят да повишават основните стандарти за здравеопазване и безопасност на техните собствени заводи, достигайки нивото на изключително ефективни стандарти за изпълнение на други сходни заводи от Групата, дори това да означава да надхвърлят изискванията на местното законодателство.

Трудови права...

... Компаниите от Групата трябва стриктно да гарантират, че правата на работниците и служителите се спазват. Те трябва да насърчават активен диалог със своите служители. В допълнение и без ограничение, трябва да спазват следните правила, дори и те да не фигурират в приложимото местно законодателство. компаниите трябва да се въздържат от всяка форма на прибягване до принудителен труд, задължителен труд или детски труд - независимо дали пряко, косвено или чрез подизпълнители, когато последните работят на територията на Групата; и трябва да се въздържат от всякакви форми на дискриминация по отношение на своите служители, независимо дали в процеса на подбор, при наемането, или по време или в края на трудовото правоотношение.