МУЛТИ-КОМФОРТНАТА КЪЩА НА СЕН-ГОБЕН

Glass
Почти 65% от работещите в офис се разсейват от прекалено високите нива на шум.
  • Мулти-комфорт произтича от концепцията за Пасивна къща;
  • Е устойчива, като се отчитат екологичните, икономическите и социалните фактори;
  • Осигурява най-добрия топлинен комфорт и съответно икономия на енергия;
  • Предлага отличен звуков комфорт, визуален комфорт, качество на въздуха, противопожарна защита и безопасност;
  • Позволява висока гъвкавост при проектирането, както отвън, така и отвътре, и е ключов елемент на Стратегията за устойчиво развитие на Сен-Гобен.
  • Лесно се управлява и поддържа