Фондация Saint-Gobain

SG Foundation
Като лидер в устойчивото строителство, Saint-Gobain има отговорност да подпомага организации с нестопанска цел, в области, които са свързани с дългосрочната стратегия на Групата. 

Искаме да предоставим възможността на хора в неравностойно положение да живеят в удобни, енергийно-ефективни и щадящи околната среда къщи. За да можем да постигнем целите си, през 2009 година създадохме фондацията "Инициативи на Saint-Gobain".

Дейностите на фондацията изцяло се основават на активното участие на служителите на Групата. Самите служители представят проекти и в случай, че техния проект е избран, стават негов спонсор. На този етап фондацията подкрепя инициативи в три области:
  • Младежка интеграция чрез възможности за работа в сектора на жилищното строителство
  • Изграждане, реконструкция или обновяване на социални жилища за цели от общ интерес
  • Енергийна ефективност и опазване на околната среда в социални жилища
Проектът трябва да бъде подкрепен от организации с нестопанска цел, включително жилищни асоциации, неправителствени организации и фондации. Техническата осъществимост на проекта се оценява от експерти на Групата.

ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ "ИНИЦИАТИВИ НА SAINT-GOBAIN" В БЪЛГАРИЯ

В България, фондацията разработва проект съвместно с Фондация „Подслон за човечеството“, чиято основна цел е елиминиране бедните жилища в страната и изграждане подходящи жилища подчинени на съвест и действие. Целите на фондацията са да управлява проекти за изграждане на достъпни жилища, постигайки висока енергийна ефективност чрез използване на екологични строителни материали и технологии, да даде солидарност и подкрепа на хората в нужда, да изгради жизненоважни партньорства с отговорни бизнес организации.

Фондацията на Saint-Gobain работи със семейства с ниски доходи от всички сфери на живота, за да ги подкрепи в стремежа им да постигнат достойни и достъпни жилища. Чрез доброволен труд и дарения на пари и материали се изграждат и реновират прости, прилични къщи с помощта на собствениците и партньори на семействата. Обновените къщи се продават на партньорските семейства без печалба и са финансирани с достъпни заеми. Месечните ипотечни вноски на собствениците на жилищата се използват, за да се изградят още повече къщи за местообитание.

Първите цели на проекта са да предостави достъпни жилища на 4 млади ниско доходни семейства с повече от 2 деца. До момента са изградени 3 къщи, а 4-тата е в етап на завършване.