CSR

Дългото съществуване на Saint-Gobain върви ръка за ръка с ангажираността на компанията да подпомага социалното и икономическото развитие и опазването на околната среда
 

Показатели за социална отговорност на Сен-Гобен

ПРИОРИТЕТНИ  ПОКАЗАТЕЛИ:
 • Процент на обучавани новопостъпили служители в Принципите на поведение и действие
 • Намаление на CO2 емисии
 • Разнообразие на служителите
ДРУГИ  КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ:
 • Мулти-Комфортни проекти
 • Обучения по еко-иновации
 • Прозрачно оценяване
 • Намаляване на събитията за опазване на околната среда(EvE 2)
 • Безопасност (TRAR)
 • Показател за лоялността на служителите
 • Директни и индиректни работни места
 • Размер на местните поръчки в общите поръчки
В СЪРЦЕТО НА ЕНЕРГИЙНИЯ ПРЕХОД

Оптимизация на дейността по опазване на околната среда - ЦЕЛИ 2010-2025
(изопродукти, базова година 2010)
-15% от използваната енергия
-20% от общите CO2 емисии

Развитие на енергийно-ефективни продукти
Средно** 3 месеца е времето, за което с нашите изолационни решения* се компенсират емисиите, необходими за тяхното производство**
 
* Изолации и остъкляване
**Необходимите емисии за целия цикъл на производство: извличане на суров материал, производство, транспорт, употреба и край на живота на продукта
                                                             
                
                                     
 

фондация "инициативи на сен-гобен"

Като лидер в устойчивото строителство, Сен-Гобен има отговорност да подпомага организации с нестопанска цел, в области, които са свързани с дългосрочната стратегия на Групата. 

Искаме да предоставим възможността на хора в неравностойно положение да живеят в удобни, енергийно-ефективни и щадящи околната среда къщи. За да можем да постигнем целите си, през 2009 година създадохме фондацията "Инициативи на Сен-Гобен".

Дейностите на фондацията изцяло се основават на активното участие на служителите на Групата. Самите служители представят проекти и в случай, че техния проект е избран, стават негов спонсор. На този етап фондацията подкрепя инициативи в три области:
 • Младежка интеграция чрез възможности за работа в сектора на жилищното строителство
 • Изграждане, реконструкция или обновяване на социални жилища за цели от общ интерес
 • Енергийна ефективност и опазване на околната среда в социални жилища
Проектът трябва да бъде подкрепен от организации с нестопанска цел, включително жилищни асоциации, неправителствени организации и фондации. Техническата осъществимост на проекта се оценява от експерти на Групата.

ПРОЕКТ НА ФОНДАЦИЯ "ИНИЦИАТИВИ НА СЕН-ГОБЕН" В БЪЛГАРИЯ

В България, фондацията разработва проект съвместно с Фондация „Подслон за човечеството“, чиято основна цел е елиминиране бедните жилища в страната и изграждане подходящи жилища подчинени на съвест и действие. Целите на фондацията са да управлява проекти за изграждане на достъпни жилища, постигайки висока енергийна ефективност чрез използване на екологични строителни материали и технологии, да даде солидарност и подкрепа на хората в нужда, да изгради жизненоважни партньорства с отговорни бизнес организации.

Фондацията на Сен Гобен работи със семейства с ниски доходи от всички сфери на живота, за да ги подкрепи в стремежа им да постигнат достойни и достъпни жилища. Чрез доброволен труд и дарения на пари и материали се изграждат и реновират прости, прилични къщи с помощта на собствениците и партньори на семействата. Обновените къщи се продават на партньорските семейства без печалба и са финансирани с достъпни заеми. Месечните ипотечни вноски на собствениците на жилищата се използват, за да се изградят още повече къщи за местообитание.

Първите цели на проекта са да предостави достъпни жилища на 4 млади ниско доходни семейства с повече от 2 деца. До момента са изградени 3 къщи, а 4-тата е в етап на завършване.